Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7220 E. , 2017/1048 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7220 E. , 2017/1048 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515772
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7220 E. , 2017/1048 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde dahili davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, müvekkillerinin karı koca olduklarını ve davalı kooperatifle anlaşarak müvekkillerinden ... adına kooperatife üye olduklarını, üyeliği nedeniyle ... Noterliği'nin 25.06.2013 tarih 19203 yevmiye numaralı kesin maliyet raporuna istinaden kooperatifin ilamsız takip başlattığını, itiraz ile takibin durduğunu, ayrıca aynı konuyla ilgili olmak üzere müvekkil ... tarafından verilen 10.04.2013 tanzim tarihli senede dayalı olarak 3. İcra Müdürlüğü'nün 2014/12906 sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibi yapıldığını, bu takibin ise kesinleştiğini, takiplerin haksız olduğunu ileri sürerek, her iki icra dosyası sebebiyle davalı tarafa borçlu olmadıklarının tespitini, icra takiplerinin ayrı ayrı iptali ile kötüniyetli icra takiplerine binaen %40'dan aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatını talep ve dava etmiştir.
Davalı S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi davaya cevap vermemiştir.
Dahili davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı ...'ın kooperatif üyesi olduğu ve aidat borcu bulunduğundan icra takibi başlatıldığı, 1163 sayılı kanunun 99. maddesine göre görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği ile dosyanın görevli ... Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
Kararı, dahili davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, dahili davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dahili davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları