Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7186 E. , 2017/1195 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7186 E. , 2017/1195 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7186 E. , 2017/1195 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; davalıların kooperatife ödenmesi gereken çatı maliyet ve inşaat maliyet bedelleri olan Aralık 2006 ile Haziran 2008 tarihi arasındaki 19 aylık 12.917,50 TL ana bedeli ödemediklerini, davalılardan ...'un kooperatif borcunu kabul eder şekilde dilekçe verdiğini, ancak bugüne kadar bu bedelin de ödenmediğini, davalılara ihtarname keşide edildiğini, ihtarnameye rağmen borcun ödenmediğini ileri sürerek, 12.917,50 TL bedelin alacağın doğduğu tarihten işleyecek aylık %3 gecikme faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkili kooperatife ödenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili; öncelikle zamanaşımı, daha sonra kesin hüküm nedeni ile davanın reddini, dava kabul edilecek ise aylık %3 gecikme cezasının reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; mahkemenin 2011/234 esas, 2012/200 karar sayılı dosyası incelendiğinde iş bu dava ile taraflarının, konusunun aynı olduğu, davacı kooperatife ödenmediği iddia edilen aynı yıllara ilişkin itirazın iptali davası olduğu, davanın sonuçlanıp kararın 11.12.2013 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle, açılan davanın kesin hüküm nedeni ile HMK'nın 115/2. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatifçe yapılan imalatlara ilişkin alacağın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece dava kesin hüküm nedeniyle red edilmiş ise de; kesin hükme esas dava çatı maliyeti ile ilgili usulüne uygun yapılmış icra takibi bulunmadığından usulden reddolunmuş davanın esasına girilmemiştir. Bu sebeple davacının aynı alacak kalemi ile ilgili dava açabileceği göz önüne alınmadan hatalı biçimde kesin hüküm varlığı sebebiyle davanın reddolunması doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece Kooperatif tarafından 31.12.2006 -01.05.2008 tarihleri arasında ödenecek borç talep edilmiş olması ve kooperatif üyesi olmayan, işyeri satın alan davalıların yapılacak imalata ilişkin kooperatife hitaben taahhütte bulunmaları dikkate alınarak kooperatifin taahhüde uygun imalat yapıp yapmadığı, talebin yapılan imalata uygun düşüp düşmediği uzman bilirkişi marifetiyle tesbit edilip imalat bedelinin talep edilebilir hale geldiği tarih nazara alınarak talebin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı; belirlendikten sonra davalı ...'un kooperatife verdiği 21.06.2012 tarihli dilekçesi de incelenip değerlendirilerek uygun sonuç dairesinde karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları