Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7185 E. , 2017/1046 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7185 E. , 2017/1046 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7185 E. , 2017/1046 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit, alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin kooperatife arsa bedeli dahil toplam 128.750,00 TL ödeme yaptığını, kooperatife borcu kalmayan müvekkiline tapusunun verildiğini, buna rağmen müvekkili aleyhine yapılan icra takibinin haksız olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin davalıya 36.608,22 TL borçlu olmadığının tespitini, kötüniyet tazminatına icra takibine, iptalini, müvekkilinin davalıya yapmış olduğu fazla ödeme sebebiyle şimdilik 1.000,00 TL tazminatın ise davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini, takibin devamını ve kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının kooperatife yaptığı ödemenin toplam 124.325,00 TL olduğu, ödemesi gereken tutarın 137.900,00 TL olduğu aidat borçlarıda dikkate alındığında davanın kısmen kabulü ile, davacının takibe konu edilen asıl alacakların 19.675,00 TL'si yönünden borçlu olmadığının tespitine, alacak talebi ile fazlaya ilişkin talebin ve kötüniyet tazminatı talebinin reddine, karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları