Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7172 E. , 2017/1045 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7172 E. , 2017/1045 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515823
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7172 E. , 2017/1045 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı kooperatifin peşin ve nakit ödeme yapan ve tüm aidatlarını bu şekilde ödeyen ortakları olduğunu, söz konusu genel kurul kararının 6. maddesinde müvekkillerinin genel gider ve altyapı dışında ödeme yapmasına karar verildiğini, oysa şartlı ortakların aidat ödeme zorunluluklarının bulunmadığını ileri sürerek, genel kurulun 6. maddesi ile alınan kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, genel giderden bina yapımı haricindeki tüm giderlerin anlaşıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; yok hükmünde olan kararlara karşı dava açma süresi söz konusu olmadığından işin esasının incelenmesine geçildiği, ... 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda arsa sahibine ödenecek borçların aidatlı ve şartlı ortaklardan tahsil edilmesine karar verildiği, anılan kararda eksik imalat giderleri, kusurlu işler toplamı 55.371,00 TL ve yapılmayan işler (çevre, alt yapı ve iskân) giderleri 109.688,28 TL olarak hüküm altına alındığı, davaya konu genel kurul toplantısında eksik imalat giderleri, kusurlu işler toplamı 55.371,00 TL yalnızca normal ortaklardan istenmiş olup, davacılar gibi şartlı ortaklardan istenmediği, mahkeme kararında 200.000,00 TL kira bedeline hükmedilmiş olup, bu bedelin şartlı ortaklardan tahsilinin mümkün olup olmadığının değerlendirildiğinde Kooperatifler Kanunu'nun 23. maddesi gereği kooperatifin girdiği yükümlülükler sonrasında uğradığı zararı ortaklarına eşit surette dağıtması gerektiği, 200.000,00 TL tutarındaki kira bedeli de, genel gider kapsamında değerlendirilip, şartlı ortaklar tarafından karşılanmasının gerekli olduğu, ayrıca mahkeme giderleri de genel yönetim gideri olduğundan bu tutara da şartlı ortakların iştirak etmelerinin gerekli olduğu, dava konusu 11.05.2014 tarihli genel kurul toplantısının 6. maddesinde alınan kararın, Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşme hükümleri ile iyiniyet kurallarına uygun olduğu, alınan karar ile anahtar teslimi ve peşin ödemeli ortakların hukuki durumlarını ağırlaştırmadığı ve bu yönüyle kararın eşitlik ilkesine aykırı olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. .
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatifin 11.05.2014 tarihli genel kurul toplantısının 6. maddesinde alınan kararın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de; iptali istenen genel kurul kararın da arsa sahiplerine ödenen kira bedelinin ve bu kira bedelinin karar altına alındığı dosyanın yargılama giderlerinin peşin ödemeli ortaklardan da tahsiline karar verildiği anlaşılmaktadır. Peşin ödemeli ortakların kazanılmış haklarını bertaraf edecek şekilde daha sonraki genel kurullarda karar alınamaz. Bu şekilde bir karar alınmış ise bu kararlar yok hükmündedir. Kooperatif tarafından arsa sahiplerince yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaatların gecikmesi sebebiyle kira tazminatı ödenmesi halinde bu kira bedeli inşaat maliyeti içinde sayılması gerekir. Bunun yargılanması için harcanan bedel ve faizleri de bu cümledendir. Peşin ödemeli ortakların inşaat maliyetinden sorumlu tutularak genel kurul kararına istinaden bu bedellerin istenmesi mümkün değildir.
Somut olayda; kooperatifin inşaatları geciktirmesi nedeniyle arsa sahiplerine kira tazminatı ödediği bu gecikme nedeniyle açılan dava sonucu yargılama gideri ve faiz ödemek zorunda kaldığı ve alınan genel kurul kararıyla bu bedellerden peşin ödemeli ortaklarında sorumlu tutulduğu anlaşılmaktadır. Yukarı da zikredilen gerekçeler nazara alındığında inşaat maliyetinden sayılması gereken kira bunun faizi ve kiranın hüküm alına alındığı dosyanın yargılama giderinden peşin ödemeli ortak olan davacıların sorumlu olduğuna ilişkin genel kurul kararları yok hükmünde olduğundan bu yönde karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları