Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7168 E. , 2017/1130 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7168 E. , 2017/1130 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7168 E. , 2017/1130 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin davalı Kooperatifin üyesi olduğunu, kooperatifçe 25.06.2014 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldığını, kooperatifin fesih edilmiş olmasına rağmen mahkeme kararı ile ihya edildiğini ve ihya sonrasında ilk genel kurul toplantısı yapıldığını, genel kurulda alınan bir kararda mülkiyeti kooperatife ait olan taşınmazın 17.000,00 TL'sinden az olmamak kaydı ile satışına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildiğini, toplantıya çağrının usulüne uygun yapılmadığını, toplam üye sayısının 16, toplantıya katılan üye sayısının 6 olup bu sebeple de toplantı yeter sayısının bulunmadığını ayrıca kooperatifin mülkiyetinde bulunan arsanın satışına karar verilmesinin de yasaya aykırı olduğunu, satışına karar verilen taşınmazın kooperatifte bulunan 16 üye adına hisseli olarak intikali yapılarak tasfiye edilmesi mümkün iken yok pahasına satılmasına karar verilmesinin de yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, mülkiyeti davalı kooperatife ait bulunan dava konusu taşınmazın satışının tedbiren durdurulmasına, davalı Kooperatifin 25.06.2014 tarihli genel kurul kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, önce davanın reddini istemiş daha sonra da kabul etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davanın süresi içerisinde açıldığını, davalı kooperatif yönetim kurulu üyelerinin tamamının ve davalı kooperatif vekilinin davayı kabul ettiği, kabulün kesin hükmün sonuçlarını doğurduğu, HMK'nın 308 ve devamı maddeleri dikkate alınarak davanın kabulüne, ....İşçi Yapı Kooperatifinin 25.06.2014 tarihli genel kurul kararının iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece kooperatif yönetim kurulunun davayı kabul ettiğinden bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kooperatif genel kurul kararının iptaline ilişkin davada yönetim kurulunun kabul yetkisi yoktur. Böyle bir kabul azınlığın iradesini genel kurulun iradesine üstün tutmak sonucunu doğurur. Bu nedenle yönetim kurulunun kabul beyanının genel kurul tarafından alınmış bir karara dayanması gerekir. Bu nedenle kabul beyanına dayanarak davanın kabulü doğru görülmemiştir. Ancak yönetim kurulu 11.06.2015 havale tarihli dilekçesinde 25.06.2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan satım
kararı sonrası arsa ile ilgili olarak genel kurul kararına dayanarak arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı, satım kararının gündemden düşürüldüğü ve davanın konusuz kaldığını beyan etmiş olması karşısında bu hususun aksine bir iddia ve ispat da mevcut olmadığından davanın konusuz kalması nedeniyle bir karar verilmesi gerekmekte iken kabulden bahisle yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş ise de, sonucu itibariyle doğru olan kararın HUMK'nın 438/son maddesi uyarınca değiştirilmiş bu gerekçe ile onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları