Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7056 E. , 2017/1197 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7056 E. , 2017/1197 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7056 E. , 2017/1197 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve katılma yoluyla davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında güvenlik hizmeti için sözleşme yapıldığını, müvekkilinin verdiği hizmet nedeniyle fatura tanzim edildiğini, faturaya istinaden 5.200,00 TL bakiye alacaklarının kaldığını, borcun ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlattıklarını, davalının takibe itiraz ettiğini, itirazın haksız olduğunu ileri sürerek, davalının itirazının iptali ile %20'den az olmamak üzere tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, öncelikle yetkisizliği, esasa girilirse de davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye göre davacı şirketin davalı şirketten talep edebileceği bedelin KDV dahil 33.926,11 TL olduğu, davacı şirketin sözleşme birim fiyatlarına uygun olmayan 12.01.2014 tarihli fatura düzenlediği, davalı tarafça sözleşmeye göre ödenecek bedelin fazlasıyla dava ve takipten önce ödenmiş olduğu, davacının bakiye alacağının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine, davacı tarafın kötüniyetli olduğu ispatlanmadığından davalının tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları