Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7048 E. , 2017/1245 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7048 E. , 2017/1245 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529322
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7048 E. , 2017/1245 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı Kooperatif vekilleri ile davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; müvekkilinin davalı kooperatif ile 2 adet asansör yapımı karşılığında anahtar teslimi 1 adet dairenin verilmesi hususunda anlaştığını, bu amaçla Kooperatif Yönetim Kurulu'nun 20.08.2004 tarihli kararı alındığını, ancak müvekkilinden aidat ve gecikme faizi talep edilerek ödenmediği gerekçesiyle, 21.04.2014 tarihinde 5 sayılı yönetim kurulu kararı ile müvekkilinin üyelikten çıkartıldığını, kararın usulsüz olduğunu ileri sürerek, davalı Kooperatifini 21.04.2014 tarihli 5 sayılı kararının iptal edilmesi gerektiğini, mahkeme aksi kanaatte ise taşınmazın rayiç değerinin davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak faizi ile birlikte ödenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davalı kooperatife sabit fiyatla üye alımına ilişkin 2004 ve önceki yıllarda alınmış bir genel kurul kararı bulunmadığı ancak, davacının ödemesi gereken aidat miktarı 73.352,00 TL, 11.499,21 TL gecikme faizi olmak üzere toplamda 84.581,21 TL olduğu, davacıya gönderilen ihtarnamelerde, 93.975,60 TL talep edildiği, talep edilen miktar nazara alındığında; davacının itirazlarının yerinde olduğu, bu sebeple ihraç kararının usulüne uygun alınmadığından, davacının terditli taleplerinden üyelikten çıkarma kararının iptaline yönelik talebinin kabulü ile, davalı kooperatifin 21.04.2014 tarih ve 5 no'lu ihraç kararının iptaline, karar vermiştir.
Kararı davacı vekili, davalı kooperatif vekili ve davalı ... temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı ve davalı kooperatif vekilleri ile davalı ...'ın temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Mahkemece ihtarnamelerde istenen borç miktarı ile gerçek borç arasında fark bulunmasından bahisle ihraç kararının iptaline karar verilmiş ise de, davacı şirket tarafından yapılan iki adet yük asansörü karşılığı kooperatifçe bir adet konut tahsisi yapılmış ve teslim edilmiştir. Bu tarihten itibaren 06.01.2014 tarihine kadar yaklaşık 10 yıl süre ile davacıdan herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Kooperatif ortağının sabit ödemeli ortak olabilmesi için genel kurul kararı gerekli olmakla birlikte, somut olayda olduğu gibi yönetim kurulunun satım kararından sonra yaklaşık 10 yıl süreyle aidat talebinde bulunulmamış olması, zımnen peşin ödemeli ortak olduğunun kabulü manasına gelir. Bu nedenle davacının, peşin ödemeli ortak olup kendisinden aidat talebinde bulunulamayacağından bahisle ihraç kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile iptal kararı verilmesi doğru değil ise de, karar sonucu itibariyle doğru olduğundan HUMK'nın 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı ve davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, kararın gerekçesi değiştirilerek ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları