Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6905 E. , 2017/1237 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6905 E. , 2017/1237 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6905 E. , 2017/1237 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen iflasın açılması davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 23.03.2015 gün ve 2014/4103 Esas, 2015/1883 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, davalı aleyhine kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip yaptıklarını, davalıya ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen her hangi bir ödeme yapmadığı gibi ödeme emrine itiraz da etmediğini ileri sürerek, davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının ödeme emrine itiraz etmemesi üzerine işbu davanın açıldığı, davada alınan bilirkişi raporuna ve verilen depo emrine davalı tarafından itiraz edilmediği gibi depo emrinin de yerine getirilmediği gerekçesiyle, davalının iflasına dair verilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 23.03.2015 tarihli 2014/4103 esas, 2015/1883 karar sayılı ilamıyla “... Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün yazısına göre davalının merkezini 19.06.2013 tarihinde ... iline naklettiği, davalının yeni adresine tebligat yapılarak yargılamanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması gerekirken 6100 sayılı HMK'nın 27. maddesine aykırı surette savunma hakkı kısıtlanarak ve depo emri de yanlış adrese çıkarılarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.” gerekçesiyle bozulmuştur.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları