Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6887 E. , 2017/1047 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6887 E. , 2017/1047 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529323
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6887 E. , 2017/1047 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, davalının müvekkillerinin muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerini yaptığını, davalının üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediğini, müvekkillerinden tahsil ettiği 123.399,52 TL'yi ilgili yerlere yatırmadığından bahisle bu bedelin davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, tüm dosya kapsamına göre; davacılar 14.06.2013 tarihli protokol uyarınca 12.000,00 TL ödemeden sonra 33.000,00 TL alacaklı olduklarını ispat ettiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları