Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6886 E. , 2017/1249 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6886 E. , 2017/1249 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6886 E. , 2017/1249 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki kooperatifin ihyası davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ve ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; müvekkilinin . ... Konut Yapı Kooperatifinden 97.243,00 TL alacağının tahsili için icra takibin başlatıldığını; kooperatifin icra takibine itirazı üzerine takibin durduğunu, bunun üzerine itirazın iptali davası açıldığını; yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulü ile itirazın iptaliyle takibin devamına ve tazminata hükmedildiğini; kararın Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nce onandığını; kararın infazı ile takibin devamı için icra dosyasındaki işlemlerin devamı sırasında adı geçen kooperatifin tasfiye olduğunu ve ticaret sicilinden kaydının 18.03.2009 tarihinde silindiğinin öğrenildiğini; kooperatifin tasfiye memurlarının ..., ... ve ... olduğunu; alacağının tahsilinin tehlikeye girdiğini ileri sürerek; ... ... Yapı Kooperatifinin ihyasını ve ticaret siciline tesciline karar verilmesini; talep ve dava etmiştir. Davalılar vekili, davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacı ile ihyası istenen kooperatifin arasındaki dava ve icra takibi devam ederken tasfiye kapanışının yapılarak 18.03.2009 tarihinde sicilden silinmesinin hukuka aykırı bulunduğu, bu nedenle, davacının sicilden kaydı silinen kooperatifin yeniden sicile tescili için işbu davayı açmakta haklı ve hukuki yararının bulunduğu, davacı tarafından son tasfiye memurları olan davalılar ve ... aleyhine açılan işbu davanın sübut bulduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile ...'nün (20782/8) sicil numarasında kayıtlı iken 18.03.2009 tarihinde tasfiye kapanışı yapılarak sicil kaydı silinen "Tasfiye Halinde... Konut Yapı Kooperatifi"nin ihyasına karar verilmiştir.
Kararı, davalılar ... ve ... vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar ... ve ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları