Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6844 E. , 2017/1040 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6844 E. , 2017/1040 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6844 E. , 2017/1040 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalının ortağı olduğu kooperatifin iflasına karar verildiğini, yasaya uygun olarak kurulan iflas masasının müflis kooperatifin ortaklarına ek ödeme emri gönderdiğini, davalının müflis kooperatifin ortağı olmadığına değil, müflis kooperatife borcunun bulunmadığına itiraz ettiğini, itirazın yasa ve anasözleşmenin emredici nitelikteki hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürerek, itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; İflasın kabul edildiği tarihte müflis kooperatifin arsa maliklerine borcunun olduğu, meydana gelen açığın da bilanço açığı olduğu, Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporlarından anlaşıldığı üzere bu bilanço açığının da 5.750.523,90 TL olduğu, davalı borçluya düşen hisse miktarının 39.387,15 TL olduğu, Kooperatifler Kanunu'nun 31. maddesi gereğince bilanço açığını talep etme yetkisi iflas idaresinde olduğundan, yapılan işlemin usule uygun olduğu gerekçesiyle, borçlu tarafından yapılan itirazın iptaline, alacak önceden belirlenebilir ve likit olduğundan %20 oranında icra inkâr tazminata karar verilmiştir.
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları