Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6765 E. , 2017/1041 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6765 E. , 2017/1041 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6765 E. , 2017/1041 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin kooperatiften altı adet ortaklık aldığını, kooperatifin müvekkiline gönderdiği bir mektup ile müvekkilinin ortaklığının tartışmalı olduğunu dile getirdiğini, çıkarılan bu muarazanın haksız olduğunu ileri sürerek, muarazanın men'i ile müvekkilinin kooperatif ortağı olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından; davacının payını devralarak ortaklık sıfatını kazandığını ileri sürdüğü dava dışı kişilerin devir anında davalı kooperatif ortağı olmadığı, devredilebilir bir paylarının bulunmadığı, kooperatifte devredilebilir bir payı bulunmayan bir kişiden pay devri suretiyle ortaklık hak ve yetkilerinin kazanılamayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları