Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6747 E. , 2017/1042 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6747 E. , 2017/1042 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6747 E. , 2017/1042 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili; borçlu adına icra takibi yapıldığını, borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulduğunu, davalının itirazının haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair kararın Dairemizce bozulması üzerine, bozma ilamına uyularak ... Kaymakamlığı ... Komisyonu Başkanlığınca davalıya verilen çeltik ekim ruhsatı ve... Odası tarafından düzenlenen çiftçilik belgesine göre davalının davacı kooperatife 5.403,49 TL asıl, TBK'nın 120/2. maddesi gereğince yıllık %18 faiz oranı üzerinden 1.088,53 TL gecikme faizi borcu olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile takibin 5.403,49 TL asıl alacak, 1.088,53 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 6.492,02 TL üzerinden devamına, tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.
2) Mahkemece, davalı aleyhine hükmün 1 no'lu bendinde infazda tereddüte sebep olacak şekilde uygulanacak yıllık faiz oranı belirtilmemiş ise de, hüküm fıkrasında yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamaya gereksinim göstermediğinden, hükmün HUMK'nın 438/7. maddesi uyarınca aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazının kabulü ile hükmün birinci bendinde yer alan "üzerinden" kelimesinden sonra gelmek üzere “5.403,49 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık %18 oranında faiz uygulanmak suretiyle" ibaresinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları