Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6687 E. , 2017/1239 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6687 E. , 2017/1239 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6687 E. , 2017/1239 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen iflas davası sonucunda verilen hükme yönelik temyiz isteminin süre yönünden reddine ilişkin Dairemizin 15.01.2015 gün ve 2014/3695 Esas, 2015/183 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili şirketin senede dayalı alacağından dolayı davalılar aleyhine kambiyo senetlerine mahsus takibe başlandığını, kesinleşen icra takiplerinin iflas yolu ile takibe dönüştürüldüğünü, davalıların ödeme yapmadıklarını ileri sürerek, davalının iflasını istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, davalıların bir ticari işletmenin işlettikleri veya ticari işletme açmış izlenimi uyandıracak şekilde davrandıklarının davacı tarafından ispat edilemediği, davalıların ticaret siciline kayıtlı olmadıkları, tacir sıfatlarının bulunmadığı, iflasa tabi şahıslardan olmadıkları gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 15.01.2015 tarihli, 2014/3695 esas, 2015/183 karar sayılı ilamı 10 günlük yasal süre geçirildikten sonra temyiz isteminde bulunulduğu gerekçesiyle, reddedilmiştir.
Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Davacı vekilinin hükme yönelik temyiz isteminin, yasal sürede yapılmadığından dolayı, HUMK'nın 432. maddesi uyarınca reddine ilişkin Dairemiz kararına karşı, istemin süresinde olduğu ileri sürülerek başvuruda bulunulması üzerine yapılan incelemede, temyiz isteminin süresinde olmadığı anlaşılmakla talebin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları