logo


Full Versiyona Git
Cevap gönder

23. Hukuk Dairesi 2015/6667 E. , 2017/1194 K.

07 Ara 2018 01:07

23. Hukuk Dairesi 2015/6667 E. , 2017/1194 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, kooperatif çalışanı davalının işyeri mevzuatına aykırı şekilde kooperatif ortaklarına usulsüz kredi kullandırdığından kooperatifin 5.246,18 TL zarara uğradığını ileri sürerek, oluşan zararın senetlerin düzenleme tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahlisini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının kendisinin tek başına kredi kullandırmaya yetkili olduğunu ve krediyi yeterince teminat almadan kullandırdığını kabul ettiği, asıl borçlular için aciz vesikası alınmadan müteselsil sorumluluk gereği, önce kredi borçlularına gidilmesi gerekmeyip dava konusu olayda gerekli teminatların alınmaması nedeni ile kusurları bulunan davalılara tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile doğrudan müracaat edilebileceği, davanın devamı sırasında da kredi borçlularından Mehmet Mandalı’nın kredi borcunu ödediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile ...nın kredisi yönünden karar verilmesine yer olmadığına, diğer krediler açısından davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin olarak yatırıldığından yeniden harç alınmasına gerek olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevap gönder