Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6639 E. , 2017/1043 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6639 E. , 2017/1043 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6639 E. , 2017/1043 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili; taraflar arasındaki sözleşmenin 06.07.2012 tarihli ihtarname ile feshedildiğini, davalı şirketin fesih ihbarını kabul ederek araçlara takılı olan aparatları sökerek teslim aldığını, sözleşme ile 2 yıllık sürenin geçmesinin ardından araçlara takılan aparatların mülkiyetinin, hizmeti kiralayan müvekkiline geçeceğinin kararlaştırıldığını, işbu aparatların mülkiyetleri müvekkiline geçmemiş olduğundan dolayı buna ait 6.923,06 TL'lik ödemenin de tazminin gerektiğini, hizmet alınamayan Şubat 2012 döneminden Temmuz 2012 dönemi arasındaki ödemelerin maddi tazminat konusu oluşturacağından toplam 2.383,12 TL'nin tazmininin gerektiğini ileri sürerek, toplam 9.306,18 TL'nin sözleşmenin feshedildiği tarihinden bu yana işleyecek avans faizi ile birlikte tazmin edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; incelenen seyahat raporlarının iki tanesinde hataya rastlandığı, dolayısıyla sistemin ayıplı olduğu, gizli ayıbın varlığının kabul edilmesi gerektiği, sözleşmenin eser sözleşmesinin hükümlerinin uygulanabildiği karma nitelikte bir sözleşme olarak nitelendirilmesi gerektiği, sözleşmenin feshi ile birlikte aparatların iadesi de gerçekleştiğinden tahsil edilen 6.923,06 TL’lik talebinin tazmin edilmesi gerektiği, davacının diğer tazminat talebi olan Şubat 2012 döneminden Temmuz 2012 dönemine ait olan ödemeler için, yasal süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılamadığı, ticari defterlere işlenerek ödendiğinden, fesih bildirim tarihinden önce yapmış olduğu bu ödemeleri talep hakkı bulunmadığı, fesih ihtarnamesinde tazminatın miktarına ve ödenme zamanına ilişkin herhangi bir hususa yer verilmediğinden davalının dava tarihinden önce temerrütünün söz konusu olmadığı, dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi uygulanacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 6.923,06 TL'nin dava tarihinden itibaren değişebilir oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava kira ve hizmet sözleşmesinin feshinden kaynaklı tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece belirli günlere ait incelenen seyahat raporlarının iki tanesinde hataya rastlandığı ancak her bir araç için günlük km raporlarının söz konusu araç takip sisteminden alınabildiği dikkate alındığında, günlük seyahat raporlarının km sütunlarında hata olmasının ayıp olarak nitelendirilemeyeceği, ayrıca 26.04.2011 tarihinden sonra sözleşmenin feshi sebebi olabilecek “durdurma problemi” yaşandığına dair bir iddia ya da tespitin de dosya kapsamında bulunmadığı, dolayısıyla davacının sözleşmeyi fesh etmekte haklı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları