Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6576 E. , 2017/1146 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6576 E. , 2017/1146 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6576 E. , 2017/1146 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkillerinin dava dışı borçlu....ş'tan.... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2006/202 E., 2007/292 K. sayılı ilamı nedeniyle alacaklı olduğunu, borç ödenmediğinden .... İcra Müdürlüğü'nün 2008/96 E. sayılı dosyasında ilamlı icra takibi yaptığını ve takibin kesinleştiğini, borçluya ait taşınmazın satışı neticesinde 13.05.2014 tarihinde sıra cetveli düzenlendiğini, 1. sırada davalının alacaklı olduğu ..... İcra Müdürlüğü'nün 2008/34 E. sayılı takip dosyası olduğunu ve tüm bedelin bu dosyaya ödenmesine karar verildiğini, davalının alacağının gerçek alacak olmayıp muvazaalı olduğunu ileri sürerek, davalı alacaklının sıra cetvelinden çıkarılmasını, davalıya ödenecek paranın taraflarına ödenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının sıra cetveline süresinde itirazda bulunmadığını, davacılardan M. Emin Demircioğlu'nun icra takibinde taraf sıfatının bulunmadığından dava açma yetkisinin olmadığını, alacaklarının gerçek alacak olup, ticari ilişkiye dayandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 2007 tarihi itibariyle davalının 50.000,00 TL alacak nedeniyle dava dışı borçluya borcu ödemesi için ihtarname göndermeden takip yaptığı, borçlunun bu takip talebini ertesi günü tebliğ aldığı, bu takibe hiç itiraz etmediği, davalı tarafından dosya yıllarca işlemsiz bırakılmış olup, hacze hiç çıkılmadığı, borçlunun malvarlığının hiç araştırılmadığı, mal beyanında bulunulmadığı, davalı tarafından, ....luslararası Nakliye Tic. Ltd. Şti. ile Hamso İnternational Company'nin iş yaptığı ve borçlunun da bu iş sebebiyle müşterek kefil olduğu iddia edilmiş ise de, bunun doğru olmadığı, takip konusu bononun doğrudan borçlu tarafından davalı adına yazılarak ve bedelinin nakden olduğunun belirtildiği, davalının ticari defterleri istenmesine rağmen defterleri ibraz etmediği, takibin muvazaalı olduğu, dava dışı borçlu tarafından alacaklılarını zarara uğratma amacıyla bononun tanzim edildiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları