Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6526 E. , 2017/1244 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6526 E. , 2017/1244 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6526 E. , 2017/1244 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davacının .... Toplu Konut Projesi kapsamında 16 üyesi olan bir üst birlik olduğunu, davalı ... ile şirket arasıdna düzenlenen yapı denetim sözleşmesi uyarınca yapılan ödemelerin müvekkilinden tahsil edildiğini ve bu suretle 508.760,00 TL usulsüz ödeme yapıldığını ileri sürerek bu bedelin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı....Yapı Denetim Ltd. Şti. vekili, kooperatif bloklarının yapı sahibinin yapı denetim sözleşmesinin imzalandığı tarih itibarı ile Kuşadası Belediyesi olduğunu, hakediş bedellerinin ödendiği iddiasının haksız ve maddi dayanaktan yoksun olduğunu, karot bedeli adı altında bir ödemenin hak edişlerde yer almadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına davalı taraflar arasında yapılan yapı denetim sözleşmesinde belirlenen birim fiyat ve yapıların durumuna göre davalıların davacıya 341.576,75 TL borçlu gözüktüğü, gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 341.576,75 TL'nin dava tarihi olan 15.06.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Dava devir öncesi yapılan inşaatlara ödenen yapı denetim ücretinin fazladan ödendiği gerekçesine dayalı tazminat davasıdır.
Dava konusu inşaatların Belediye tarafından yaptırıldığı, bu dönemde diğer davalı ile....Belediyesi arasında yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalandığı, inşaat seviyeleri belirlenerek yapı denetim ücreti ödendiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık inşaat seviyesine göre ödenen bedelin fazla olup olmadığı noktasında bir başka ifade ile inşaat seviyesinde toplanmaktadır. Davacı inşaatların sonradan yaptırıldığı tespite göre daha az olduğunu iddia etmekte ise de davacı birliğin imzasını taşıyan 03.12.2010 tarihli devir öncesi tespit tutanağının sahteliği iddia edilmediğine göre, yapılan ödemenin de bu tutanağa istinaden yapılmış olması göz önüne alınarak davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları