Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6513 E. , 2017/1198 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6513 E. , 2017/1198 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6513 E. , 2017/1198 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı, davalı kooperatifin objektif kriterlere uymayan kişileri kooperatife üye yaptığını, üye olmak için başvuruda bulunduğunu ancak kendisini üye yapmadıklarını ileri sürerek, üye kaydının yapılmasını ve yeni yapılan ... Liman Balıkçı Barınağından kendisine yer tahsis edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının denizcilikle ilgili bir meslek edindiğine dair herhangi bir belge sunmadığı, tanık anlatımlarına göre davacı yanın demir, doğrama ve kaporta işine ilişkin dükkanının bulunup, dosyaya sunduğu belediye ruhsatına göre de şehir içi taşımacılık gibi işlerle uğraştığı, denizcilikle ilgili işini ise meslek olarak değil hobi olarak sürdürmekte olduğunun anlaşıldığı, davacı yanın anasözleşmeye göre ortak olabilme koşulunu taşımadığı, balıkçı barınağına ilişkin talebinin ise yeni bir barınak tahsis edilmemesi halinde ayrıca tazminat, uğradığı zarara ilişkin talep hakkının bulunduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları