Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6499 E. , 2017/1248 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6499 E. , 2017/1248 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6499 E. , 2017/1248 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)


Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı; davalı Kooperatifin 24.06.2007 tarihli genel kurul toplantısında, ortaklık payına özgü olarak çevre düzenlemesi katılımına karşı aidat ödenmemesine oybirliği ile karar verildiğini, bunun üzerinden 17.09.2011 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile her ortaklık payı için 5000,00 TL aidat ödenmesine karar verildiği, önceki genel kurul kararına rağmen kendisinden aidat alınmasına yönelik karar alınmasının kooperatifler kanununa aykırı olduğunu ileri sürerek, kanuna ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararın kendisine yüklediği yükümlülük bakımından iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı; davanın reddini savunmuştur.
Davanın reddine dair verilen kararın Dairemizce bozulması üzerine mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sırasında davalı kooperatifin feshedilerek sicilden silinip kaydının kapatıldığı anlaşılmıştır.
Mahkemece yargılama devam ederken ticaret sicil kayıtlarından kooperatifin fesih olduğunun bildirilmesi karşısında davacı tarafa ihya davası açması için kesin süre verilmiş, ancak davacı tarafından kooperatifin ihyası davası açılmadığı için, davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları