Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6452 E. , 2017/1247 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6452 E. , 2017/1247 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6452 E. , 2017/1247 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili şirketin www.fırsatbufırsat.com isimli internet sitesinden tüm fırsat sitelerine, özel alışveriş sitelerine aracılık ederek bu firma ve kişilerin ürünlerini belli formatlarda yayınlayarak komisyon karşılığı satışına aracılık ettiğini, davalı firma ile de bu kapsamda hizmet sözleşmesi imzalandığını, taraflar arasında yayın ordinoları ile verilen hizmete karşılık kesilmiş faturalar olduğunu, alacak tutarını oluşturan faturaların davalı şirkete tebliğ edildiğini ve herhangi bir itiraza uğramadığını, kabul edilip itiraz edilmeyen faturalar için bir kısım ödemeler yapıldığını, kalan 32.799,93 TL için davalı borçlu aleyhine ilamsız icra takibi başlattığını, takip tarihinden itibaren avans faizi talep edildiğini ancak davalı tarafın itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, kötüniyetli itirazın iptalini ve davalı taraf aleyhine % 20'den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalının iddialarının haksız rekabet konusuna dair iddia niteliğinde olduğu, ayrı bir davaya konu olabileceği, itirazın iptaline dair açılan davada davacının alacağının belirlendiği ve sözleşme gereğince davacının usulüne uygun tutulan ticari defterlerin de davalıdan 32.799,93 TL alacaklı olduğu, ayrıca davalının icra takibi ile temerrüde düştüğü, davacı tarafça sadece cari hesap alacağının asıl alacak olarak istenildiği, bu açıdan davacının davasının ispatlandığı, davalının takibe itirazının yerinde olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne ve icra takibinde davalının itirazının toplam 32.799,93 TL üzerinden iptali ile takibin bu miktara takip tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte devamına, haksız itiraz sebebiyle hükmolunan miktar üzerinden hesaplanan %20 icra inkâr tazminatı olan 6559,80 TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları