Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6443 E. , 2017/1246 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6443 E. , 2017/1246 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529494
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6443 E. , 2017/1246 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın zamanaşımı nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -

Davacı vekili, davalının 2002 yılından itibaren kiraladığı taşınmazlarda zirai faaliyetlerde bulunduğunu ve taşınmazların sulama suyu ihtiyacının müvekkili tarafından temin edildiğini, ancak kullanılan su bedellerinin ödenmediğini, tahsili yönünde .... İcra Müdürlüğü'nün 2010/7000 ve .... İcra Müdürlüğü'nün 2012/3049 Esas sayılı dosyaları ile başlatılan icra takiplerine davalı tarafından itiraz edilerek takibin durduğunu ileri sürerek, davalının icra dosyalarına bildirdiği itirazların iptali ile birlikte takibin devamına, .... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2010/7000 Esas sayılı dosyasında itirazın iptali kabul edilmediği takdirde, bu dosyadaki asıl alacak 7.000,00 TL ve % 3 gecikme faizine göre hesaplanan toplam 14.678,14 TL faiz alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmektedir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki ihtilafın başlangıcının 01.06.2004 tanzim, 30.07.2004 vade tarihli 7.000,00 TL'lik senedin oluşturduğunu, söz konusu senede istinaden .... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2010/4148 esas sayılı dosyası ile yapılan takip, davalının şikayeti üzerine .... 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/535 Esas sayılı kesinleşen ilamı ile bononun zamanaşımına uğradığından bahisle geri bırakıldığı, bono vasfının kaybeden senede ilişkin bu kez .... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2010/7000 esas sayılı dosyası ile ilamsız takip başlattığı, davalının itirazı üzerine duran takibin devamı yönünden .... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/352 esas sayılı dosyası ile açılan davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, davacının bu kez tekraren aynı alacak yönünden .... 13. İcra Müdürlüğü'nün 2012/3049 esas sayılı dosyası ile ilamsız takip başlattığı, bu takibin de davalının itirazı üzerine durduğu, dolayısıyla tüm bu takip ve dava dosyaları aynı alacağa yönelik olduğu, bu durumda dava tarihi itibariyle Kooperatifler Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu kanaatiyle, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatifin sulama suyu ve enerji kullanımından kaynaklı borca dayalı açılmış itirazın iptali istemine ilişkindir.
İİK'nın 68/1-son cümlesi itirazın iptali davalarında da uygulanacağından, takip alacaklısı 7.000,00 TL'lik alacağı için daha önce ilamsız genel takip başlattığı, vaki itiraz üzerine, .... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2011/352 Esas sayılı dosyada "davanın açılmamış sayılmasına" karar verildiği ve bu karar kesinleştiği anlaşılmıştır. Hal böyle olunca, davacı/alacaklının İİK'nın 68/1-son cümlesindeki yasak nedeniyle aynı alacakla ilgili 2. bir takip yapması mümkün değildir. Hukuken geçerli bir takip bulunmadığından 7.000,00 TL alacakla ilgili itirazın iptali davasının bu nedenle reddi gerekir.
2-Davacı tarafın yukarıda belirtilen miktar dışında 2012/3049 esas sayılı icra dosyasında devam edegelen sulama borcu ve bu sulama için harcanan enerji bedeli talep edilmiş olduğundan, talep edilen alacağın hangi tarihlerde doğduğunun belirlenip, bu belirlemeden sonra alacağın var olup olmadığı araştırılarak ve zamanaşımına uğrayıp uğramadığının belirlenmesi gerekir. Bu hususlar incelenip tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacının temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları