Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6441 E. , 2017/1069 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6441 E. , 2017/1069 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6441 E. , 2017/1069 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili; davacıların davalı kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerden oluştuğunu, toplantı ve karar yeter sayısı olmadan yapılan toplantıda alınan 22.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararının yok hükmünde olduğunun tespitini, Turhal Ticaret Sicil Memurluğa tescilinin terkin edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı kooperatif vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 22.09.2014 tarihli toplantıya yönetim kurulu başkanının usulüne uygun çağrılmadığı gerekçesiyle S.S. Turhal ...'nin 22.09.2009 tarihli yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespitine, kararların sicilden silinmesine davalılar ..., ... ve ... aleyhine açılan davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı kooperatif vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları