Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/5892 E. , 2017/1191 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/5892 E. , 2017/1191 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/5892 E. , 2017/1191 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasında görülen sözleşmenin iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 07.04.2015 gün ve 2014/8242 Esas, 2015/2332 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı yüklenici arasında 06.09.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmenin 9. maddesi ile inşaatın bitimine kadar idari ve teknik sorumluluğun yükleniciye ait olduğunu, 10. maddesi ile hazine fazlalığının alınması işleri bittikten sonra 3 yıl içerisinde inşaatın tamamlanmasının kararlaştırıldığını, davalı yüklenicinin hazine fazlalığının alınması işini bitirmemesi nedeniyle 21.01.2013 tarihli ihtarname ile sözleşmeyi feshettiklerini, öte yandan hazine fazlalığının ortaklığın giderilmesi davası yolu ile giderilmesinin kararlaştırılmadığını ve davalının makul sürede inşaata başlamadığını ileri sürerek, anılan sözleşmenin feshi ile tapudaki arsa payı karşılığı inşaat şerhinin terkinine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, hazine fazlalığını alma yükümlülüğünün yükleniciye ait olmadığını, bunun yanında hazineye başvurma ve davalar açma yolu ile hazine fazlalığına ilişkin sorunun giderilmesinin amaçlandığını savunarak, davanın reddini istemiş, karşı dava ile ise; sözleşme çerçevesinde harcamalar yaptığını, sözleşmenin feshi halinde de kar kaybının doğacağını ileri sürerek, şimdilik 130.000,00 TL menfi zarar ile 800.000,00 TL olan müspet zarardan şimdilik 100.000,00 TL müspet zararın tazminini istemiş, bakiye müspet zarara ilişkin harç tamamlatılmıştır.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, hazine fazlalığı şerhinin kaldırılması ve bunun finansmanı yükümlülüğünün yükleniciye ait olduğu, yüklenicinin bu edimini yerine getirmediği, inşaata başlamamada arsa sahibinin kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, karşı davanın ise reddine dair verilen karar, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemiz'in 07.04.2015 tarih, 2014/8242 esas ve 2015/2332 karar sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları