Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/5767 E. , 2017/1019 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/5767 E. , 2017/1019 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/5767 E. , 2017/1019 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 08.05.2014 gün ve 798 Esas, 3566 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar ... Proje Gel. Yat. ve Tic. Ltd. Şti., ... İnşaat ve Tic. A.Ş ve ... Enerji Üretim ve Tic. Ltd. Şti. vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -

Davacılar vekili, müvekkili şirketler ile davalı şirketler arasında 26.04.2010 tarihli sözleşme imzalandığını ve sözleşmeden kaynaklanan müvekkil şirketlerin alacakları için 26.04.2010 tanzim, 25.10.2010 vade tarihli 600.000 USD bedelli teminat senedi düzenlendiğini, sözleşme uyarınca müvekkilleri tarafından hazırlanan 3 adet Regolandor ve ... Santrali projesinin davalılar tarafından satın alındığını, sözleşme uyarınca ... ve...ve ... projeleri bedelinin 300.000 USD ... .. ve .. proje bedellerinde 300.000 USD toplam üç proje bedelinin 600.000 USD olarak müvekkillerine ödenmesinin kararlaştırıldığını, edimlerini yerine getirdiğini, davalıların da ödemelerini projelerin üçüncü şahıslara satılması sonrasına bırakıldığını, ancak sözleşme tarihinden itibaren 150 gün içinde projelerin üçüncü şahıslara satılmaması halinde müvekkillerine bilgi verilip, projelerin müvekkilerine iade edileceğinin kararlaştırıldığını, satışın yapılmaması hususunda bilgi verilmemesi, projelerin iade edilmemesi, satışın yapılmasına rağmen müvekkillerinin üçüncü şahıstan alacağını talep etme hususunda temlik sözleşmesi imzalanmaması halinde teminat senedinin irat olarak kaydedileceğinin sözleşmede düzenlendiğini ve temerrüt tarihinin senedin vade tarihi olan 25.10.2010 tarihli olduğunu, davacı şirketler tarafından hazırlanan... ve... projelerinin davalı ... Enerji Elektirik Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından satın alınıp kullanıldığını,...'nın resmi web sitesinden öğrendiklerini, üçüncü proje olan ...'in ise ... Enerji Ltd. Şti. tarafından satın alınıp kullanıldığının öğrenildiğini, davalıların müvekkilerine sadece 200.000 USD ödediklerini, bakiye 400.000 USD'nin ise henüz ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 100.000 USD alacağının dövize uygulanan en yüksek faiz ile temerrüt tarihinden itibaren yürütülmek üzere tahsilini talep ve dava etmiş, davacılar vekili daha sonra davasını 400.000 USD olarak ıslah etmiştir.
Davalı ... Enerji Elek. Dan. Müş. A.Ş. vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, müvekkili şirketin ortaklarının hisselerinin tümünü dava dışı ... İnş. Turz. San. A.Ş. ve diğer dava dışı kişilere devrettiğini şirketin kayıtlarında dava konusu sözleşmelere rastlanmadığını, bu nedenle müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, ayrıca ... ve...projelerine ilişkin olarak 200.000 SD ödendiği, bakiye 100.000 USD kaldığını,...projesi ile bir ilgisinin bulunmadığını, müvekkili şirketin aldığı lisansların ... ve ... projelerine ilişkin olduğu ve borcun 100.000 USD kaldığını, alacağın tümünün davalıların tamamamından müteselsilen tahsili talebinin yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı şirketler vekili ise, davaya bakma yetkisinin ... Ticaret Mahkemelerine ait olduğunu, davanın zamanaşımına uğradığını, kısmî dava açılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacıların lehtar olduğu herhangi bir teminat senedinin olmadığını, bu nedenle davacıların aktif dava ehliyetlerinin bulunmadığını,... projesi alan ... Ltd. Şti.'nin üçüncü şahıs bir şirket olmadığı, ortakların müvekkili ... Ltd. Şti. ve onun yetkilisi olduğunu, bu nedenle projenin üçüncü bir şirkete satma durumunun bulunmadığını, davacıların... ve... projelerinden dolayı 100.000 USD bakiye alacağı kaldığı yolundaki iddiasında yersiz olduğunu, zira davacıların kendi edimlerini yerine getirmediğini, bu projeler için ayrı ayrı davacılara 75.000'er USD ödeme yapıldığını, bu nedenle takas mahsup talebinde bulunduklarını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi kurulu raporu ve tüm dosya içeriğine göre; taraflar arasında akdedilen 26.04.2010 tarihli sözleşme uyarınca, davacılar tarafından ..., ...ve...projeleri hazırlanıp davalılara teslim edildiği, davalı ... Ltd. tarafından davacı ... Grup Ltd. Şti. hesabına 200.000 USD ödeme yapıldığı, uyuşmazlığın bakiye 400.000 USD bedelden kaynaklandığı, sözleşmede projelerin üçüncü şahsa satılması durumunda alacağın muaccel hale geleceğinin kararlaştırıldığı, ...'nın 26.10.2011 tarihli yazısından... ve ... projelerinin lisans sahibinin davalı ... Enerji Elek. Ltd. Şti.'nin diğer . . projesinin ise davalı ... Enerji Ltd. Şti'ye ait olduğu, davalı ... Enerji Ltd. Şti.'nin ortaklarının değişip Anonim Şirket haline geldiği ve dava dışı bu şirketi de bünyesine katıp, birleştiği böylece proje devrinin lisans sahibi şirketin pay devri sureti ile gerçekleştiğinin ve MK'nın 2. maddesi uyarınca projenin satıldığının kabulünün gerektiği, bu hususta davacılara bilgi verilmediği ve davacıların ... ve ... ile ilgili 100.000 USD alacağının kaldığı, diğer proje olan...'in ise davalı ... Ltd. Şti.'ne ait iken dava dışı ... Ltd. Şti.'ne lisans verildiği, bunun tarihinin 02.12.2010 olduğu, 30 gün içinde iade de edilmediği, sözleşmede vade tarihi 25.10.2010 olarak belirlendiği, davacı tarafın edimlerini yerine getirip projeleri teslim ettiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. Dairemizin 08.05.2014 tarihli 2014/798 E., 2014/3566 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez, davalılar ... Proje Gel. Yat. ve Tic. Ltd. Şti., ... İnşaat ve Tic.A.Ş. ve ... Enerji Üretim ve Tic. Ltd. Şti. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar ... Proje Gel. Yat. ve Tic. Ltd. Şti., ... İnşaat ve Tic.A.Ş ve ... Enerji Üretim ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 13,00 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları