Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4355 E. , 2017/1257 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4355 E. , 2017/1257 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4355 E. , 2017/1257 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 22.01.2015 gün ve 2014/6279 Esas, 2015/393 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, 19.01.2011 tarihinde elektirik üretim lisansı alan müvekkili şirketin ... Rüzgar Enerji Santrali'ni kurduğunu, ... ile imzalanan 10.05.2011 tarihli koordinasyon sözleşmesi uyarınca tesisler tamamlanıp 17.08.2011 tarihinde Rüzgar Enerji Santralinin geçici kabulünün yapıldığını, ancak bu sırada Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik nedeni ile müvekkilinin Teknik Etkileşim Analiz Raporu almak üzere ... 'a müracaat ettiğini, işlemlerin tamamlanmasından sonra müvekkili ile davalı ... Elektrik A.Ş. arasında 12.08.2011 tarihli sistem kullanma anlaşması imzalandığını, sistemin deneme üretimini tamamlayıp, elektrik üretimine başladığını, ancak ... 'dan raporun geç gelmesi nedeni ile tesisin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca geçici kabulünün 10.03.2012 tarihinde yapıldığını, müvekkilinin Ağustos 2011'den 10.03.2012 tarihine kadar davalı... 'a bağlı yük tevzi merkezine 1.836.379,47 TL tutarında elektrik üretip verdiğini, ancak kendisine davalılar tarafından hiçbir ödeme yapılmadığını, gönderilen ihtarnameden de sonuç alınamadığını ileri sürerek, müvekkilinin alacağı olan 1.836.379,47 TL'nin ihtarname tebliğ tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ve davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, davacının anlaşmaları diğer davalı ... Elektrik A.Ş. ile imzaladığı için davanın husumet nedeni ile müvekkili yönünden reddi gerektiğini, ayrıca Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 17/2-b maddesi uyarınca geçici kabulü yapılmamış üretim tesisinin iletim ve dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisinin uzlaştırma hesaplamalarının da dikkate alınamayacağını, ancak Bakanlık geçici kabulü yapıldığında ilgili üretim tesisinin ticari işletmeye başlamış olacağını, davacının tesisinin geçici kabulünün 10.03.2012 tarihinde yapıldığını, bu tarihe kadar yapılan üretimin test amaçlı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı ... Elektrik A.Ş. vekili ise, davacının talebinin deneme üretimi dönemine ilişkin olduğunu, bu döneme ilişkin anlaşma bulunmadığını, bağlantı anlaşmasının 10.03.2011, sistem kullanım anlaşmasının ise 12.08.2011 tarihinde imzalandığını, davacının bir alacağı bulunmadığını belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.Mahkemece, ortak enerji hattına verilecek satışa konu enerji için üretici firmanın test amaçlı üretim yapmasının zorunlu olduğu, test amaçlı üretimin üretilen elektriğin satışa uygun olarak güvenilir olup olmadığının tespiti için gerekli olduğu, test ve deneme amaçlı elektrik üretiminin nakil sistemine verilmesinde satışın söz konusu olmadığı, üretilen enerjinin sisteme girmesi ve sistemden müşterilere verilmesi işinin davalı ... tarafından gerçekleştirildiği, bu nedenle husumetin adı geçen davalıya yöneltilmesi gerektiği, diğer davalının ise sadece dağıtıcı olduğu, elektrik enerjisi satın almadığı gerekçesi ile davanın davalı ... yönünden esastan, diğer davalı ... Elektrik yönünden ise husumet yokluğu nedeni ile reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 22.01.2015 tarih ve 2014/6279 E., 2015/393 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Davacı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 27.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları