Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4315 E. , 2017/1098 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4315 E. , 2017/1098 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4315 E. , 2017/1098 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 16.01.2015 gün ve 2014/3282 Esas, 2015/245 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
5219 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu HUMK’nın 440/3-I maddesindeki parasal sınır, 5236 sayılı Kanun'un 19. maddesiyle HUMK’na eklenen Ek-Madde 4’te öngörülen yeniden değerleme oranı da dikkate alındığında 2015 yılı için 12.690,00 TL'dir.
Davacı vekili, takibin itiraza uğrayan 6.671,31 TL'lik kısmına ilişkin olarak itirazın iptali isteminde bulunmuş, mahkemece davanın kabulü ile itirazın iptaline, takibin devamına karar verilmiş, hükmün davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce verilen 16.01.2015 tarihli bozma kararına karşı davacı vekilince karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
HUMK’nın değişik 440/III-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınırın altında olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
Karar düzeltme istemine konu miktar 6.671,31 TL olup, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları