Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4312 E. , 2017/1139 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4312 E. , 2017/1139 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4312 E. , 2017/1139 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen sıra cetveline itiraz davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 21.01.2015 gün ve 2014/3884 Esas, 2015/365 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, davalı tarafından dava dışı borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi sureti ile yapılan icra takibi neticesinde paraya çevrilen taşınmaz üzerinde müvekkilinin de haczi olduğunu, davalıya ait asıl alacağın esasının ve miktarının şüpheli olduğunu, ipoteğin 20.02.2007 tarihinde 82.000,00 TL üzerinden kurulduğunu, davalının 21.200,00 TL alacağı yıllık % 120 faiz ile istediğini ve takibin bu şekilde kesinleştiğini, İcra Müdürlüğü'nce yapılan hesaplamada davalının alacağının 73.000,00 TL olarak tespit edildiğini, davalı şirketin 21.200,00 TL alacağının bulunmadığını, % 120 faiz talebinin ipoteğin himayesinden yararlanamayacağını, bu faiz oranının ipotek resmi senedine, kanuna ve ahlaka aykırı olduğunu, davalının yüksek faizden yararlanmak için satış işlemlerini uzattığını ileri sürerek, davanın kabulü ile belirlenecek alacak miktarı dikkate alınarak karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalı şirketin defterlerinin usulüne uygun tutulduğu ve lehine delil teşkil ettiği, davalı şirketin dava dışı borçludan cari hesap kapsamında 19.907,44 TL anapara alacağının bulunduğu, ipoteğin 82.000,00 TL üzerinden kurulup yıllık faiz oranının % 120 olarak belirlendiği, ipoteğin kurulma tarihinin 20.02.2007 tarihi olduğu, davacının ise borçlu aleyhine 04.12.2008 tarihinde takip yaptığı, takibe dayalı faturaların 2008 yılının 10. ayına ait olduğu, bu doğrultuda davalının dava dışı ipotek kurulan taşınmaz sahibinden 19.907,44 TL alacaklı olduğunun ispatlandığı, ipotek belgesinin ilk sayfasında faizin % 120 olduğunun belirtildiği ancak 2. sayfasının b bendinde paraya çevrilme tarihinden itibaren aylık % 10 faiz uygulanacağının yer aldığı, dolayısı ile alacağın vadesinin geldiği tarihten itibaren ipoteğin paraya çevrilme tarihine kadar uygulanacak faiz oranının % 120, paraya çevrilme tarihinden itibaren ise aylık % 10 olarak uygulanacağının taraflarca kararlaştırıldığı, aslında iki madde arasında çelişkili bir durum bulunmadığı, zaten iki faiz oranının da aynı olduğu, asıl alacak olan 19.907,44 TL'nin tahsil tarihine kadar işlemiş faizinin 42.803,72 TL olduğu, avukatlık ücretinin 2.532,00 TL, icra masrafının ise 2.911,40 TL olup toplamının 68.154,56 TL olduğu, davalıya ödenen miktarın ise 66.533,31 TL olup davalının alacağının tamamını karşılamadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 21.01.2015 tarih ve 2014/3884 E., 2015/365 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiştir.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları