Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4310 E. , 2017/1097 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4310 E. , 2017/1097 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4310 E. , 2017/1097 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 19.02.2015 gün ve 2014/10259 Esas, 2015/1017 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili şirket ile dava dışı ... Tıp Sağlık Hizm. Ltd. Şti. arasında imzalanan 22.04.2009 tarihli cihaz bakım sözleşmesini davalının müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığını, anılan sözleşmenin süresinin ek protokoller ile sürelerin uzatıldığını, dava dışı asıl borçlu şirket tarafından ödenmeyen faturaların tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, süre uzatımına ilişkin ek protokollerde imzası bulunmayan müvekkilinin borçtan sorumlu olmadığını savunarak, davanın reddi ile %40 kötüniyet tazminatının tahsilini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne, itirazın iptali ile takibin devamına %40 icra inkâr tazminatının tahsiline dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 19.02.2015 tarih ve 2014/10259 E. 2015/1017 K. sayılı ilamıyla, davacı ile dava dışı şirket arasında 22.04.2009 tarihinde düzenlenen bir yıl süreli sözleşmede davalının müşterek borçlu müteselsil kefil olarak imzası bulunmakta ise de, sözleşmeyi uzatmaya matuf 21.04.2010 ve 04.05.2011 tarihli protokollerde davalının mesul müdür olarak imzasının bulunduğu, müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzasının bulunmadığı, bu durumda mahkemece, BK'nın 484. maddesi uyarınca geçerliliği yazılı şekle tabi olan ve kefilin sorumlu tutulduğu miktarın belirtilmesi gereken ve somut olayda süreli olarak düzenlenen sözleşmeden doğan sorumluluğun, davalının kefil sıfatıyla imzası bulunmayan protokolleri kapsamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek davalı yararına bozulmuştur.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları