Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4133 E. , 2017/1096 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4133 E. , 2017/1096 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4133 E. , 2017/1096 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 02.10.2014 gün ve 7762 Esas, 6166 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili idare ile davalı şirket arasında imzalanan sözleşme uyarınca, davalı şirketin.... Santralinde bakım, ..., yağlama, sıhhi tesisat bakım ve onarım işini bir yıl süre ile yüklendiğini, ... Şartnamenin 14. maddesi uyarınca davalı yüklenicinin çalışanlarına ödeyeceği ücrete fark yansıtarak ödenmesinin kararlaştırıldığını, davalının düzenlediği hak edişleri işletme müdürlüğünden tahsil ettiğini, ancak asgari ücret artışlarından kaynaklanan fiyat farkının personel ücretlerine yansıtılması hususunda hatalı uygulamalar yapıldığının Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca tespit edildiğini, müvekkili birimlerince fiyat farkı uygulamasının asgari ücretteki artış miktarı kadar değil brüt asgari ücretin katları kadar ödeme öngörülen personele asgari ücretteki artış oranı kadar hesaplanıp ödeme yapıldığını, bu hususun fiyat farkı kararnamesi kamu ihale tebliğine aykırı olduğunu, fazla yapılan ödemenin iadesi için davalıya başvurulmasına rağmen cevap alınamadığını ileri sürerek, fazla ödenen 34.151,61 TL'nin faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı taraf davaya cevap vermeyip, yargılamaya da katılmamıştır.
Mahkemece, taraflar arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi uyarınca çalıştırılacak işçilere ödenecek ücret ve ücret farkı ile ilgili olarak, sözleşme hükümlerine ve yasal mevzuata göre yapılan hesaplama sonucunda davacının davalıya fazla ödemede bulunduğunun tespit edildiği gerekçesiyle, taleple bağlı kalınarak davanın 34.151,61 TL üzerinden kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 02.10.2014 tarih ve 7762 E. 6166 K. sayılı ilamıyla, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda ve ek raporda taraf iddialarının ayrıntılı olarak irdelenmediği, Bakanlar Kurulu'nun asgari ücret farkı ile ilgili kararının da değerlendirmeye alınmadığı, bu durumda, kamu ihaleleri konusunda uzman yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak tarafların önceki raporlara itirazları da gözönünde tutularak ve Bakanlar Kurulu'nun asgari ücret farkı ile ilgili kararı da birlikte değerlendirilip açıklamalı, gerekçeli, denetime uygun bir rapor alınıp, tüm deliller birlikte araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davalı yararına bozulmuştur.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları