Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4043 E. , 2017/1037 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4043 E. , 2017/1037 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4043 E. , 2017/1037 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 10.03.2015 gün ve 2014/7324 Esas, 2015/1514 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, yüklenici olan müvekkili ile davalı işveren arasında 24.04.2012 tarihli Kriblaj Tesislerini Çalıştırma Hizmetine ilişkin sözleşme bulunduğunu, davalının ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretlerini ödemediğini, oysa, 4857 sayılı İş Yasası'nın 47. maddesi uyarınca işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasalar dahi ücrete hak kazandıklarını ileri sürerek, 40.405,00 TL'nin temerrüt faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, sözleşmenin birim fiyat sözleşmesi olduğu için çalışma yapılmayan resmi tatil ve diğer günlerdeki vardiyalar için yüklenicinin herhangi bir talepte bulunmayacağı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemiz’in 10.03.2015 tarih ve 2014/7324 E., 2015/1524 K. sayılı ilamıyla hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları