Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4016 E. , 2017/1109 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4016 E. , 2017/1109 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4016 E. , 2017/1109 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 19.01.2015 gün ve 2014/4033 Esas, 2015/277 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, 2009 yılında davalı acentenin müşterilerine konaklama hizmeti verildiğini, taraflar arasındaki cari hesap ilişkisi nedeniyle müvekkilinin alacaklı olduğu 54.256,24 TL'nin tahsili amacıyla başlatılan takibin 40.763,29 TL'sına haksız şekilde itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile % 40 oranında icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin yabancı müşterilerinin davalı şirkete ait otelde konakladıklarını, davacının ayıplı hizmet sunduğunu, davalı şirket hesaplarına göre 13.492,93 TL olan borcun ödendiğini, bunun dışında borcun bulunmadığını savunarak, davanın reddi ile kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemenin 19.12.2013 tarih ve 2011/196 E., 2013/334 K. sayılı ilamı ile davanın kısmen kabulüne dair kararının taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizin 19.01.2015 tarih ve 2014/4033 E., 2015/277 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Duruşmaya gelmeyen davacıya vekalet ücreti takdiri doğru olmamıştır. Davalı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü ile bozma ilamındaki hüküm fıkrasının davacı yararına vekalet ücreti takdirine ilişkin bendin hükümden çıkarılması diğer gerekçelerle hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davalı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin 19.01.2015 tarih ve 2014/4033 E., 2015/277 K. sayılı ilamının hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan “vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,” kelime dizisinin hükümden çıkarılarak diğer gerekçelerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde iadesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları