Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3963 E. , 2017/1029 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3963 E. , 2017/1029 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3963 E. , 2017/1029 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki şerhin terkini davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, davalı yüklenici ile yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedilmesine rağmen tapudaki şerhin terkin edilmediğini ileri sürerek; tapu kaydındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi şerhinin terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, deliller ve tüm dosya kapsamına göre; Taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğinin ihtilafsız olduğu ve tapu kaydındaki 23.01.2012 tarihli şerhin hukuki varlığını yitirdiği gerekçesiyle, şerhin terkinine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları