Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3788 E. , 2017/1201 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3788 E. , 2017/1201 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515819
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3788 E. , 2017/1201 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 26.02.2015 gün ve 2014/5181 Esas, 2015/1201 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arasında 30.10.2008 laboratuvar hizmet alımı sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin ekinde belirtilen malzemelerin müvekkil şirketin kuracağı cihazda kullanılarak işlem yapılacağını, hastanede kurulan ve kurulacak olan diğer cihazlarda sözleşmenin ekinde belirtilen testlerin çalışılmayacağını, başka cihazla çalışılması halinde eksik bakılan testlerin davalı şirkete sözleşme ekindeki fiyatlardan faturalandırılacağını, davalı şirketçe sözleşme hükümlerine aykırı olarak hastanede diğer cihazlarla sözleşmenin ekindeki testlerin çalışıldığının tespit edildiğini, eksik bakılan testler karşılığı 213.690,00 TL alacağın bulunduğunu ileri sürerek, şimdilik 10.000,00 TL bedelin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkil şirketin dava konusu ihalenin gereğini yerine getirdiğini, dava dışı idarece yeni bir ihaleye çıkıldığını, böylece davacı ile müvekkil arasındaki sözleşme konusu olan işin son bulduğunu, davacının dilekçesinde belirttiği 213.690,00 TL tutarlı malla ilgili olarak müvekkiline herhangi bir mal teslimi yapılmadığı ve faturasının olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemenin 03.05.2013 tarih ve 2011/38 E., 2013/170 K. sayılı ilamı ile davanın kabulüne dair kararı, davalı vekilinin temyiz etmesi üzerine Dairemizin 26.02.2015 tarih ve 2014/5181 E., ve 2015/1201 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 24.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları