Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3766 E. , 2017/1107 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3766 E. , 2017/1107 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3766 E. , 2017/1107 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen sıra cetveline itiraz davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 23.02.2015 tarih ve 2014/3044 E., 2015/1112 K. sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, dava dışı borçluya ait aracın satılması sonucu düzenlenen 23.11.2009 tarihli sıra cetvelinde, satış parasının araç üzerinde rehni bulunan davalı bankaya ödendiğini, ancak, rehin sözleşmesinin geçersiz olduğunu, davalı bankaca rehin alacağı miktarının olduğundan fazla gösterildiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini, satış parasının müvekkilinin takip dosyalarına ödenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemenin 28.12.2011 tarih ve 2011/157 E., 2011/121 K. sayılı ilamı ile mahkemenin görevsizliğine dair kararının davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 04.07.2012 tarih ve 2012/2519 E., 2012/4609 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur. Bozma sonrası yapılan yargılama sonucu mahkemenin16.12.2013 tarih ve 2012/228 E., 2013/343 K. sayılı ilamı ile davanın reddine dair kararının temyizi üzerine Dairemizin 23.02.2015 tarih ve 2014/3044 E., 2015/1112 K. sayılı ilamı ile onanmıştır
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları