Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3676 E. , 2017/1106 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3676 E. , 2017/1106 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515754
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3676 E. , 2017/1106 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün düzeltilerek onanmasına ilişkin Dairemizin 20.02.2015 tarih ve 2015/817 E., 2015/1073 K. sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen davada davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, asıl davada, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, kooperatif yönetiminin usule aykırı işlem ile müvekkilinin kooperatiften ihracına karar verdiğini, ihtarnamelerin ve ihraç kararının müvekkiline tebliğ edilmediğini ileri sürerek, kooperatifin 03.12.2011 tarihli ihraç kararının iptaline karar verilmesini; birleşen davada ise, asıl dava devam ederken davalı kooperatifçe 23.08.2013 tarihli kararla müvekkilinin kooperatiften ihracına karar verildiğini ileri sürerek, davalı kooperatif yönetim kurulunun davacının ihracına ilişkin 23.08.2013 tarihli kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, asıl ve birleşen davada, ihraç kararlarının usulüne uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemenin 21.10.2014 tarih ve 2014/763 E., 2014/534 K. sayılı ilamı ile asıl ve birleşen davanın kabulüne dair kararının davalı vekilince temyizi üzerine Dairemizin 20.02.2015 tarih ve 2015/817 E., 2015/1073 K. sayılı ilamı ile kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
Bu kez, asıl ve birleşen davada davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları