Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3630 E. , 2017/1067 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3630 E. , 2017/1067 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3630 E. , 2017/1067 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 02.02.2015 gün ve 2014/10947 Esas, 2015/471 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında imzalanan 24.04.2009 ve 07.04.2010 tarihli hizmet alımı sözleşmelerinden doğan edimin müvekkilince ifa edildiğini, davalı tarafından 5510 sayılı Yasa'nın 81. maddesinde düzenlenen işverene sağlanan % 5'lik prim indirim teşvikinden kaynaklanan geçmiş ve gelecek aylara ilişkin prim desteği haiz olması sebebiyle devlet tarafından teşvik olarak verilen indirim tutarının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir talep ile hak edişlerinden kesinti yapıldığını ileri sürerek, şimdilik 11.202,47 TL'nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, görev (yargı yolu) itirazında bulunarak, mevzuat gereğince işlem yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında 24.04.2009 tarihli hizmet alımı sözleşmesinin yapıldığı, davacının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği, hak edişlerini aldığı, işçi maaşları ile giderleri düzenli olarak ödediği, davacı tarafından SGK'ya ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal süresi içinde düzenli bir şekilde ödendiği, davacı işverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmesinden kaynaklanan 5510 sayılı Kanun'un 81/1-ı maddesi gereğince % 5 oranında prim indirimine hak kazandığı, davalı idare tarafından davacı yüklenicinin hak edişlerinden 5510 sayılı Kanun'dan doğan indirim tutarlarının kesilmesi ile ilgili uygulamanın 5510 sayılı Yasa'nın 81/1-ı maddesi hükümlerine uygun olmadığı, davacının hak edişlerinden yapılan kesintilerin iadesini talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulü ile, 11.202,47 TL'nin temerrüt tarihi olan 18.05.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 02.02.2015 tarih ve 2014/10947 E., 2015/471 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 10.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları