Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3542 E. , 2017/1017 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3542 E. , 2017/1017 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529434
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3542 E. , 2017/1017 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen rücuen tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 05.02.2015 gün ve 2014/6616 Esas, 2015/638 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin davalı arsa sahipleri tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kâr mahrumiyeti nedeniyle 1.000,00 TL ile imalat bedeli olarak 1.000,00 TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL'nin haksız fesih tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile müvekkiline verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davanın reddine dair verilen karar, Dairemizin 05.02.2015 tarihli 2014/6616 E., 2015/638 K. sayılı ilamı ile akdi ilişkinin son bulduğu tarihteki serbest piyasa rayiçlerine göre davacı yanın gerçekleştirdiği imalatın değerini uzman bilirkişi marifetiyle hesaplatarak bedelinin hüküm altına alması gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.
Bu kez, davalılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları