Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3463 E. , 2017/1095 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3463 E. , 2017/1095 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3463 E. , 2017/1095 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itrazın iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 21.01.2015 gün ve 2014/9275 Esas, 2015/357 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi iken üyelikten istifa ettiğini, müvekkilin alacağına karşılık davalı kooperatiften bono aldığını ancak davalı kooperatifin 30.03.2011 ödeme tarihli 12.170,00 TL bedelli bonoyu ödemediğini, başlattığı takibe de haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, davalının itirazının iptalini ve %20 icra inkâr tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının üyelik bedelinin bono verilmek suretiyle ödendiğini, bononun kaybedildiğine ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmeden ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile itirazın iptaline ve asıl alacağın %20'si oranında icra inkâr tazminatının tahsiline dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 21.01.2015 tarih ve 2014/9275 E. 2015/357 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları