Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3435 E. , 2017/1162 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3435 E. , 2017/1162 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3435 E. , 2017/1162 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen genel kurul kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 23.02.2015 gün ve 548 Esas, 1108 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkillerinin davalı kooperatifin peşin ve nakit ödeme ile tüm aidatlarını ödemiş şartlı üye sıfatıyla anılan üyeleri olduğunu, kooperatifin şartlı üyelerden altyapı, çevre düzenlemesi, iskân ve genel giderler dışında aidat talep etmesinin mümkün olmadığını, 31.03.2013 tarihli genel kurul toplantısının 6 ve 7. maddesinde şartlı ortaklardan alınabilecek kalemler dışında ödeme talep edildiği gibi usul ve yasaya aykırı olarak geçmiş döneme ait hesaba dayanarak ödeme talep edildiğini, 31.03.2013 tarihli genel kurulun 7. maddesi ile... . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 10.11.2010 tarih ve 2009/593 E., 2010/642 K. sayılı ilamı ile iptal edilen genel kurul kararının tekrar edildiğini böylece mahkeme kararını etkisiz bırakmayı amaçladıklarını, 31.03.2013 tarihli genel kurulun 6. maddesinde alınan kararın ise genel giderleri kapsamadığını, önceki dönem banka yapılandırma borcunun ödenmesini de kapsadığını, banka borçlarının inşaat imalatına ilişkin olduğunu ileri sürerek, 31.03.2013 tarihli genel kurul toplantısının 6 ve 7. maddesinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, 31.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilip davacılar tarafından iptali istenen maddelerin yönetim ve denetim giderleri, personel giderleri, emlak vergisi, iskân harcı gibi kooperatifin tahmini bütçesi olduğunu, yine kooperatifçe dayanakları ve gerekçeleri ortaya konmak suretiyle peşin ödemeli ortakların iştirak etmesi gereken genel giderlerin ve altyapı giderlerinin kendilerinden tahsili için karar alınmasının her zaman mümkün bulunduğu hükmü bulunduğundan, yasaya uygun olarak 05.08.2007-31.12.2007 tarihleri arasında uygulanacak açıklamalı genel bütçenin oylanarak kabul edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davaya konu genel kurul toplantısının 6. maddesi içerisinde kabul edilen 2013 yılı tahmini bütçesinde davacı şartlı ortakların, sorumlu olmaları gereken altyapı giderleri, çevre düzenleme giderleri gibi gider kalemlerinin açıkça gösterilmediği, bu nedenle alınan kararın davacı peşin ödemeli ortaklar yönünden uygulanmasının mümkün olmadığı, aidat miktarının belirlenmesi yetkisininde genel kurula ait bir husus olması nedeniyle raporda belirlenen aidat miktarı nazara alınmaksızın gündemin 6. maddesinde ortaklardan aidat .alınması yönündeki kararın davacılar yönünden iptali gerektiği, aynı maddede yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında huzur hakkı bedeli belirlenmiş ise de, belirlenen huzur hakkı bedelinin fahiş veya usulsüz olduğunun davacılar vekilince ispat edilememiş olması karşısında huzur haklarına yönelik alınan kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı, gündemin 7. maddesinde, 05.07.2007 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan bütçe ile ilgili 3 no'lu kararın yeniden görüşülmesi yapılarak bu yönde karar alınmış olduğu, anılan kararın... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 10.11.2010 gün ve 2009/573 E., 2010/642 K. sayılı ilamı ile iptal edildiğini ve kararın kesinleştiğini, iptal edilen kararla davaya konu 31.03.2013 tarihli genel kurulun 7. maddesinin aynı mahiyette olduğu, buna göre kesinleşmiş mahkeme kararı ile iptal edilen genel kurul kararının tekrar genel kurul gündemine alınarak aynı kararın yeniden alınması suretiyle iptal kararının etkisiz kılınmak istendiği, gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 23.02.2015 tarih ve 548 E., 1108 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 18.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları