Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3431 E. , 2017/1161 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3431 E. , 2017/1161 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3431 E. , 2017/1161 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasında görülen kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 23.02.2015 gün ve 1166 Esas, 1110 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatif yönetim kurulunun seçilmiş üyesi iken 17.05.2013 tarihli davalı kooperatif yazısı ile yönetim kurulu üyeliğinin kooperatif anasözleşmesinin 43. maddesinin 6. bendinde yazılı olan "yönetim kurulu üyesi seçilme şartı olan asaleten veya kefaleten borçlarının bulunduğu kredilerden dolayı kooperatif takibine intikal edenlerin yönetim kurulu üyelikleri, borçlarını takip eden tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödememeleri durumunda sona erer." maddesine istinaden sona ermiş olduğunun bildirildiğini, müvekkilinin asaleten ve kefaleten kooperatif takibine düşen bir borcunun bulunmadığını ileri sürerek, davalı kooperatifin yönetim kurulunun 20.05.2013 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu üyeliğinden çıkarma kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının 22.03.2013 tarihinde yapmış olduğu ödemenin dava dışı kooperatif üyesi ... ile olan ticari ilişkisi sebebiyle onun kredi taksitine ilişkin ödeme olduğunu, davacının anasözleşmenin 43/6. maddesi uyarınca borcunu süresi içerisinde ödemediği için yönetim kurulu üyeliğinden çıkartıldığını, taksitlerin takibe düştükten sonra ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılmasını gerektirecek takibe düşen borcu olmadığı gerekçesiyle, kooperatif yönetim kurulu kararının iptaline dair verilen karar davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 23.02.2015 tarih ve 1166 E., 1110 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 18.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları