Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3428 E. , 2017/1094 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3428 E. , 2017/1094 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3428 E. , 2017/1094 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen kayıt kabul davası sonucunda verilen hükme yönelik temyiz isteminin reddine ilişkin Dairemizin 20.11.2014 gün ve 9123 Esas, 7417 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Dava kayıt kabul istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 20.11.2014 tarih ve 9123 E. 7417 K. sayılı ilamıyla, İİK’nın 164. maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre geçirildikten sonra yapıldığı gerekçesiyle, temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
Davalı vekili karar düzetme isteminde bulunmuştur.
Davalı vekilinin hükme yönelik temyiz isteminin, yasal sürede yapılmadığından dolayı reddine ilişkin Dairemiz kararına karşı, istemin süresinde olduğu ileri sürülerek başvuruda bulunulması üzerine yapılan incelemede, temyiz isteminin süresinde olmadığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ

Dairemizin 20.11.2014 günlü temyiz isteminin reddine dair verilen karardaki muhalefet görüşünde olduğumdan, çoğunluk görüşüne iştirak edemiyorum.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları