Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3366 E. , 2017/1018 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3366 E. , 2017/1018 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3366 E. , 2017/1018 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre, mal sahibinin, inşaatın kaba inşaatı bittikten sonra müteahhide düşen yarı hissenin tapusunun anahtar teslimi yapıldıktan sonra ise geri kalan hissenin tapusunun verileceğinin kararlaştırıldığını, davalıya çekilen ihtarnameye rağmen sözleşmeden kaynaklanan tapu devrini gerçekleştirmekten kaçınarak temerrüte düştüğünü, kat irtifakının kurulmasının da kendisine yüklendiğini, davalının engellemesi sonucu kat irtifakının kurulamadığını ileri sürerek, davalıya verilmesi gereken zemin kattaki 3 no'lu, 1. normal kattaki 5 ve 6 no'lu daireler dışındaki davalı adına olan 63/100 hissenin tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının inşaatı projeye uygun yapmadığını ve davalı arsa sahibine ait daireleri sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak tamamlayıp teslim etmediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı yüklenicinin sözleşmeye konu edilen inşaatı projesine ve ruhsatına aykırı olarak yaptığı, her ne kadar yargılama aşamasında davacı yüklenici tarafından tadilat projesi verilerek inşaatın projesine ve imar planı ile ruhsatına uygun hale getirildiği iddia edilmiş ise de, eksik ifa olduğu, davalı arsa sahibi açısından tamamlanma oranının katlanılabilir bir oran olmadığı, taşınmazın iskân ruhsatının davacı yüklenici tarafından alınmasının gerektiği, gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava kademeli devri öngören arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca hakedilen bağımsız bölüm tapularının iptali ve tescili istemine ilişkindir. Mahkemece dava açıldığı tarih itibariyle sözleşme hükümleri doğrultusunda ve inşaatın gerek yükleniciye ve gerek arsa sahiplerine düşen bölümlerin seviyeleri itibariyle davacı tarafın tescile hak kazanmadığı gerekçesiyle dava tümden reddedilmiş ise de, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tek taraflı feshi mümkün değildir. İnşaata herhangi bir tedbir konulmadığından, yüklenici tarafından dava sırasında da inşaata devam edilerek arsa sahiplerine düşen bölümlerin %65, genel seviyenin ise %90 oranında tamamlandığı ve tadilat projesi ile de inşaatın yasal hale getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda sözleşmede kararlaştırılan kademeli devir esasına göre yüklenici davacıya bırakılan bağımsız bölümlerin ½'sine tekabül eden payın yüklenici adına tesciline karar verilmesi ve davalının dava tarihi itibariyle dava açılmasına sebebiyet vermediğinden yargılama giderlerine mahkum edilmemesi gerektiği gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları