Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3313 E. , 2017/1255 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3313 E. , 2017/1255 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3313 E. , 2017/1255 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün düzeltilerek onanmasına ilişkin Dairemizin 26.12.2014 gün ve 8699 Esas, 8516 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi birleşen 2011/522 Esas sayılı davada davacı-diğer davalarda davalı yüklenici.... vekili, birleşen 2002/642 E. sayılı davada davacı.... İnş. Müh. Odası vekili, birleşen 1999/42 E. sayılı davada davacı ....vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı arsa sahipleri vekili, birleşen 2000/131 esas sayılı davada, davalı yüklenici ile davacılar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmeye göre teslimi gereken süre dolduğu halde inşaatın seviyesinin halen %30 olduğunu, davalının edimlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, sözleşmenin feshini; birleşen 2011/522 esas sayılı davada, davacı yüklenici vekili, sözleşmenin feshi nedeniyle, yaptığı imalat bedelinin davalı arsa sahiplerinden tahsilini; diğer birleşen davalarda, davacı 3. kişiler vekilleri, davacıların, yükleniciden bağımsız bölüm satın aldıklarını ileri sürerek, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile davacılar adına tescilini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak ve dosya kapsamına göre, birleşen 2000/131 esas sayılı davada, sözleşmenin feshine; birleşen 2011/522 esas sayılı davada, bu davadan önce açılan fesih davasının 30.03.2011 tarihinde kesinleştiği ve bu tarihten itibaren de 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesiyle, fesih davasının tarihi itibariyle hesaplanan imalat bedelinin davalılardan tahsiline; diğer birleşen davalarda tapu iptal ve tescil taleplerinin reddine; ödenen bedelin tahsiline yönelik taleplerin kabulüne dair verilen karar, birleşen 2000/131 esas sayılı davada davacı-birleşen 2011/522 esas sayılı davada davalı arsa sahipleri .... vekili, birleşen 2011/522 esas sayılı davada davacı-diğer davalarda davalı yüklenici.... vekili ile asıl dava ve diğer birleşen davalarda davacı 3. kişiler....,.... İnş. Müh. Odası,...., ....ve .... vekilleri tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 26.12.2014 tarih 8699 E., 8516 K. sayılı ilamıyla, birleşen 2011/522 E. sayılı davada hüküm altına alınan bedele dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerektiği belirtilmek suretiyle düzeltilerek onanmış, diğer temyiz istemlerinin ise reddine karar verilmiştir.
Birleşen 2011/522 esas sayılı davada davacı-diğer davalarda davalı yüklenici .... vekili, birleşen 2002/642 E. sayılı davada davacı .... İnş. Müh. Odası vekili, birleşen 1999/42 E. sayılı davada davacı .... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, birleşen 2011/522 esas sayılı davada davacı-diğer davalarda davalı yüklenici ....vekili, birleşen 2002/642 E. sayılı davada davacı.... İnş. Müh. Odası vekili, birleşen 1999/42 E. sayılı davada davacı .... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyen davacı-davalı yüklenici....'dan, 15,20 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenler davacılar.... İnş. ve Hacı kemal Güneş'ten alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 27.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları