Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3309 E. , 2017/1036 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3309 E. , 2017/1036 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515705
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3309 E. , 2017/1036 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 04.02.2015 gün ve 2014/3343 Esas, 2015/556 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 06.05.2009 tarihli “... Mücavir Alanları İçerisindeki Yol Çalışmalarında İhtiyaç Duyulan Personelin Çalıştırılması” işine ilişkin hizmet sözleşmesinin bulunduğunu, davalıya 1.178.000,00 TL bedelli teminat mektubu verildiğini, üstlenilen işin 03.07.2009 tarihinde tamamlandığını, 11.10.2010 tarihinde ...'dan ilişiksiz belgesi alınarak davalı kuruma bildirildiğini, davalının iade etmesi gereken teminat mektubunu iade etmediğini, bu nedene dayalı olarak dava dışı bankalara 21.645,75 TL komisyon bedeli ödemek durumunda kalındığını ileri sürerek, anılan meblağın temerrüt faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının edimini sözleşme koşullarına uygun şekilde yerine getirdiği,...'nın teminat mektuplarının iadesinde sakınca görmediği ve teminat mektuplarının iadesi gerektiği, iade edilmeyen teminat mektupları nedeniyle davacının toplam 21.645,75 TL ödemek durumunda kaldığı gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 04.02.2015 tarih ve 2014/3343 E., 2015/556 K. sayılı ilamıyla hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Davalı vekili bu kez, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 65,40 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları