Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3233 E. , 2017/1104 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3233 E. , 2017/1104 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529329
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3233 E. , 2017/1104 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 25.12.2014 tarih ve 2014/4657 E., 2014/8482 K. sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilin davalı kooperatifçe ortaklıktan ihraç edildiğini, ortaklığının sona ermesi nedeniyle ödemelerin iadesi için giriştikleri takibin 27.100,00 TL'lik kısmına davalı kooperatifçe itiraz edildiğini, itirazın iptali ile %40 oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmesini, bu olmazsa 27.100,00 TL'nin 02.11.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı tarafça 81.636,00 TL aidat ödemesi yapıldığını, ayrıca geç ödemeler nedeniyle kooperatifin 10.700,00 TL tutarında zarara uğratıldığını ve 16.400,00 TL de ecrimisil alacağı bulunduğunu, bu miktarların ödenen aidat tutarından mahsup edilmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemenin 26.12.2013 tarih ve 2010/390 E., 2013/329 K. sayılı ilamı ile davanın kısmen kabulüne dair kararının taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizin 25.12.2014 tarih ve 2014/4657 E., 2014/8482 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları