Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3200 E. , 2017/1140 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3200 E. , 2017/1140 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3200 E. , 2017/1140 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 18.11.2014 gün ve 4704 Esas, 7356 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalının davacı kooperatife olan aidat borcundan dolayı .... İcra Müdürlüğü'nün 2013/3450 E. sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, davalının İcra Müdürlüğü'nün yetkisine ve borca itiraz etmesi sebebiyle takibin durduğunu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın HMK'nın 14/2. maddesi gereği ortaklık ilişkisinden kaynaklanması nedeniyle icra dairesinin yetkili olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile alacağın %20'si oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin davacı kooperatifin ortağı olmadığını, bağımsız bölümü tapuda satın aldığını ve kısa süre sonra sattığını, HMK'nın 6. maddesi gereğince.... İcra Daireleri ve.... Ticaret Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu, alacağın zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın öncelikle usulden aksi halde esastan reddine ve alacağın %20'si oranında kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalının kooperatif üyesi olduğu yönündeki iddianın ispatlanamadığı, taraflar arasındaki uyuşmazlığın kapsamına göre, HMK'nın 6. maddesi gereğince davalının ikametgahında bulunan icra dairelerinin yetkili olduğu, bu nedenle usulüne uygun yetkili icra dairesinde yapılmış bir icra takibi bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın, davacı vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 18.11.2014 tarih ve 2014/4704 E., 7356 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiştir.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları