Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3133 E. , 2017/1134 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3133 E. , 2017/1134 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515742
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3133 E. , 2017/1134 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 30.10.2014 gün ve 1137 Esas, 6774 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen davada davalı ..... Hiz. İnş. Day. Tük. Mal. Gıda Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Mahkemece verilen kararın asıl ve birleşen davada davalı ....Sos. Hiz. İnş. Day. Tük. Mal. Gıda Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 30.10.2014 tarih ve 2014/1137 E., 6774 K. sayılı ilamı ile, birleşen davada verilen kararın temyiz kesinlik sınırı altında kaldığı belirtilerek temyiz isteminin reddine, asıl davada verilen kararın ise onanmasına karar verilmiştir.
Bu kez, asıl ve birleşen davada davalı ....Sos. Hiz. İnş. Day. Tük. Mal. Gıda Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
5219 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonucu HUMK’nın 440/3-I maddesindeki parasal sınır, 5236 sayılı Kanun'un 19. maddesiyle HUMK’ya eklenen Ek-Madde 4’te öngörülen yeniden değerleme oranı da dikkate alındığında 2014 yılı için 11.540,00 TL'dir.
Asıl ve birleşen davada davacı vekili, asıl davada 8.724,25 TL, birleşen davada 468,77 TL alacağın tahsili isteminde bulunmuş, mahkemece, asıl davada 3.445,42 TL'nin, birleşen davada ise, 185,13 TL'nin davalılardan ....Sos. Hiz. İnş. Day. Tük. Mal. Gıda Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti'nden tahsiline karar verilmiş, asıl ve birleşen davada verilen hükmün adı geçen davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine, Dairemizce verilen 30.10.2014 tarih ve 2014/1137 E., 6774 K. sayılı ilamına karşı, asıl ve birleşen davada davalı ....Sos. Hiz. İnş. Day. Tük. Mal. Gıda Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
HUMK’nın değişik 440/III-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınırın altında olan davalara ait hükümlere ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
Karar düzeltme istemine konu miktar asıl davada 3.445,42 TL, birleşen davada ise, 185,13 TL olup, adı geçen davalı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davalı ....Sos. Hiz. İnş. Day. Tük. Mal. Gıda Tem. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları