Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3110 E. , 2017/1035 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3110 E. , 2017/1035 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529388
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3110 E. , 2017/1035 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasında görülen kooperatif genel kurul kararlarının iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 14.01.2015 gün ve 2014/6687 Esas, 2015/155 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalı kooperatifin 2012 yılına ilişkin 28.12.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısının 6. maddesinin gündeme alınmadan genel kurulda tartışıldığını, alınan kararın da yasaya ve anasözleşmeye aykırı olduğunu ileri sürerek, 28.12.2013 tarihli genel kurulun 6. maddesinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, gündemde yer alan maddelerin genel kurulda tartışıldığını ve alınan kararın yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalı kooperatifin 28.12.2013 tarihli genel kurulunda gündem dışı bir görüşme olmadığı, genel kurulun 6. maddesi ile tadilat projesi yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verildiği, ortada tadilat projesi olmadığından henüz doğmuş bir hukuki menfaatin varlığından söz edilemeyeceği, kooperatifçe alınmış veya uygulanmış bir karar da bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemiz'in 14.01.2015 tarih ve 2014/6687 E., 2015/155 K. sayılı ilamıyla hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Davacı vekili bu defa, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları