Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3024 E. , 2017/1188 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3024 E. , 2017/1188 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529404
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3024 E. , 2017/1188 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, davalı yüklenici ile yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile davalılara devredilen tapu kayıtlarının iptali ile davacılar adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davalılardan ...'a yurtdışı tebligatı yapılması gerektiği, masrafın ödenmesine dair yapılan tebligata rağmen davacılar vekilinin masrafı yatırmadığı, böylece taraf teşkilinin sağlanmadığı gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, davacılar vekiline bir haftalık kesin süre içinde yurtdışı tebligat masraflarını yatırması için tebligat çıkarıldığı ancak, masrafın ne miktar olduğu bildirilmediği gibi, dosya içinde bulunan 27.02.2014 günlü makbuzla, ... Mal Müdürlüğüne 40,00 TL yatırıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, yurtdışı tebligat giderlerinin tam olarak tespit edilip, eksik olması durumunda davacılar vekiline süre verilerek tamamlanmasının istenmesi; eksik değilse gerekli tebligatın yapılarak yargılamaya devam edilip, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları